Avís legal

El titular d’aquesta pàgina web és Companyia Igualadina Digital de Serveis Creagia, SL (en endavant Creagia), amb NIF B65650871 i domicili fiscal al C/ Sant Antoni de Baix 106-108, Igualada - 08700 (Catalunya). El correu electrònic de contacte és info@creagia.com

Creagia assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquesta web compleix amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Accés

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre Creagia (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a Creagia o a tercers. De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a notificar a Creagia qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicades.

Creagia es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, Creagia no garanteix ni la fiabilitat, ni la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, i, per tant, en cap moment es podran exigir responsabilitats a Creagia en aquest sentit.

Ús

La utilització de la pàgina web de Creagia per part de qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, productes o serveis que Creagia posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.

Els continguts de la pàgina web es posen a disposició dels usuaris per Creagia com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, Creagia posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Pel que fa als menors d’edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís del seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, Creagia garanteix la protecció del menor pel que fa als continguts dirigits especialment al públic familiar.

Enllaços

Les diferents seccions de la web de Creagia poden contenir enllaços a pàgines de tercers. Por tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Creagia.

En compliment del que s’estableix a l’art. 11 i 16 de la LSSICE Creagia es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora de forma activa en la retirada o, quan esdevingui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el supòsit que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador de la web.

Responsabilitat

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Creagia o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o, si s’escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.

Creagia no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de Creagia de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

Creagia no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

Política de Privacitat

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, la “LOPD”), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en qualsevol altres normes vigents o que en el futur es puguin promulgar sobre la matèria.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb les dades personals, d’accés, modificació, rectificació o eliminació l’usuari es pot dirigir a info@creagia.com

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i Creagia es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.