Locale is in early access
The first localization platform specifically built for Laravel. Your team and translators will be able to enjoy a next-level localization workflow built for productivity.

Redsys PHP 2.0 amb integració REST i redirecció

David
16 May 2023

Avui publiquem la versió 2.0 de la llibreria redsys-php per integrar la teva aplicació PHP amb la pasarel·la de pagaments Redsys.

La nova versió incorpora les següents novetats:

 • Tots els paràmetres documents de Redsys estan disponibles
 • Funcions i paràmetres helper per crear operacions Credential-On-File (token)
 • Integració tipus REST

Aquestes novetats s'afegeixen a les funcionalitats ja existents, permetent integrar via REST o redirecció qualsevol de les funcionalitats que ofereix Redsys.

Amb la nova versió d'aquesta llibreria, crear una petició d'operació CoF per obtenir un token de targeta i poder fer pagaments recurrents, com per exemple una subscripció, és tan senzill com aquest exemple:

use Creagia\Redsys\Enums\Currency;
use Creagia\Redsys\Enums\TransactionType;
use Creagia\Redsys\RedsysClient;
use Creagia\Redsys\RedsysRequest;
use Creagia\Redsys\Support\RequestParameters;

$redsysClient = new RedsysClient(
  merchantCode: env('redsys.merchantCode'),
  secretKey: env('redsys.key'),
  terminal: env('redsys.terminal'),
  environment: \Creagia\Redsys\Enums\Environment::Test,
);

$redsysRequest = RedsysRequest::create(
  redsysClient: $redsysClient,
  new RequestParameters(
    amountInCents: 123_45,
    orderNumber: '22013100005',
    currency: Currency::EUR,
    transactionType: TransactionType::Autorizacion,
    merchantUrl: 'https://example.com/redsysNotification',
    urlOk: 'https://example.com/paymentOk',
    urlKo: 'https://example.com/paymentKo',
  )
)->requestingCardToken(
  cofType: CofType::Recurring
);

echo $redsysRequest->getRedirectFormHtml()

Integració amb Laravel

Si la teva aplicació PHP funciona sobre Laravel, fes un cop d'ull al nostre paquet laravel-redsys, que facilita la integració d'aquesta llibreria amb el framework.